به قوانین طراحی(DRC) توجه کنید

در اکثر برنامه های طراحی pcb، ابزاری تحت عنوان کنترل کننده قوانین طراحی(DRC) و یاconstraint managers”  وجود دارد. نکاتی که در بخش تنظیمات Aoutorouterمطرح شد بیشتر به عملکرد مدار مربوط بود اما در بخش DRC با اعمال تنظیماتی میتوان از ابتدا محدودیت‌های مربوط به فرآیند تولید(مانند حداقل عرض مسیرها و یا حداقل اندازه سوراخ ها و یا ...) را در نرم افزار اعمال کرد تا به این ترتیب در حین طراحی مدار، این محدودیت ها پیوسته کنترل شده و در صورت عدم رعایت، هشدار داده شود. هرچقدر در شناخت محدودیت ها آگاهتر باشید و به طور دقیق در تنظیمات مربوطه اعمال کنید، به همان میزان زمان طراحی و قابلیت اطمینان طرح را بالا برده اید.