پدیده نویز، یکی از مهمترین مباحث در الکترونیک می باشد. طراح خوب برد مدارچاپی  باید درک درست و توجه خاصی در هنگام طراحی به این موضوع داشته باشد. نویز در مدارات الکترونیکی یا منشا خارجی دارد یا داخل برد  تولید می شود.


برای مقابله و کاهش تاثیر نویز خارجی که در شرایط خاص به آن نویز سفید هم می گویند راه حل های مختلفی وجود دارد. که یکی از پرکاربرد ترین روش ها، شیلد کردن برد و نصب قاب فلزی بر روی برد و  اتصال بدنه به ارت می باشد.


برای کنترل و کاهش نویز در داخل برد، باید به چیدمان قطعات و قرار دادن خازن نویز گیر و حتی شیلد کردن محل تولید نویز توجه خاصی شود.

#نویز